Lập trình NukeViet

https://developers.mynukeviet.net:443


Các hàm xử lý tập tin

Danh sách các hàm xử lý tập tin trong NukeViet

nv_scandir

Công dụng: Hiển thị danh sách thư mục con của một thư mục
Cú pháp
nv_scandir($directory, $pattern, $sorting_order = 0 )

nv_getextension

Công dụng: Trả về kiểu file
Cú pháp:
nv_getextension ( $filename )

nv_mkdir

Công dụng: Tạo cây thư mục
Cú pháp:
nv_mkdir( $path, $dir_name )
Tạo thư mục $dir_name trong thư mục $path

nv_deletefile

Công dụng: Xóa file hoặc thư mục
Cú pháp:
nv_deletefile ( $file, $delsub = false )
Xóa file hoặc thư mục $file. Nếu đối tượng xóa là thư mục và giá trị $delsub là true thì hàm chỉ xóa các thư mục rỗng.

nv_copyfile

Công dụng: Copy file
Cú pháp:
nv_copyfile ( $file, $newfile )
Copy $file sang $newfile.

nv_renamefile

Công dụng: Đổi tên file
Cú pháp:
nv_renamefile ( $file, $newname )
Đổi tên file $file thành $newname.

nv_chmod_dir

Công dụng: Chmod file, thư mục
Cú pháp:
nv_chmod_dir ( $conn_id, $dir, $subdir = false )
CHMOD thư mục $dir và các thu mục con nếu $subdir có giá trị true. $conn_id là connection FTP (ft_connect());