plugin nukeviet

Lập trình chức năng mở rộng cho module NukeViet

  •   14/10/2015 12:26:00 PM
  •   Đã xem: 2401
  •   Phản hồi: 0

NukeViet 4 hỗ trợ việc thêm một chức năng mở rộng (plugin) cho module tại khu vực quản trị, mà không cần can thiệp vào cấu trúc của module.