Các hàm chức năng

Thứ năm - 13/08/2015 18:55

nv_check_valid_email

Công dụng: Hàm kiểm tra tính hợp lệ của email
Vị trí: /includes/function.php
Cú pháp: 
nv_check_valid_email( $email )
Ví dụ: nv_check_valid_email( "hongoctrien@2mit.org" )
Kết quả: Hàm trả về rỗng nếu email hợp lệ, và chuỗi thông báo lỗi nếu email không hợp lệ.

nv_date

Công dụng: Hàm hiển thị ngày tháng lưu dưới dạng timestamp
Vị trí: /includes/function.php
Cú pháp: 
nv_date( $format, $time )
Trong đó:
- $format là định dạng ngày tương tự cú pháp của hàm date trong php xem tại http://php.net/manual/en/function.date.php.
- $time là giá trị của ngày (timestamp)
Ví dụ: nv_date( 'd/m/Y', 1439467729 );
Kết quả: 13/08/2015

nv_sendmail

Công dụng: Gửi mail trong NukeViet
Vị trí: /includes/function.php
Cú pháp: 
nv_sendmail ( $from, $to, $subject, $message, $files = '' )
Trong đó:
- $from là tên người gửi hoăc tên và địa chỉ mail người gửi, nếu gồm tên và địa chỉ mail thì chúng là một mảng một chiều gồm hai phần tử phần tử một là tên và phần tử thứ 2 là email,
- $to là địa chỉ email nhận,
- $subject tiêu đề của email,
- $message là nội dung email có thể có định dạng HTML,
- $files là địa chỉ tập tin đính kèm (có thể bỏ trống)
Ví dụ: 
nv_sendmail( array ( "Ứng dụng NukeViet", "contact@mynukeviet.net" ), "hongoctrien@2mit.org", "Tiêu đề email", "<strong>Nội dung email</strong>" );

nv_generate_page

Công dụng: Xuất số trang, url không rewite
Vị trí: /includes/function.php
Cú pháp (Thường dùng): 
nv_generate_page( $base_url, $all_page, $per_page, $page );
Trong đó:
$base_url: là URL gốc. 
$all_page: Tổng số dòng của danh sách
$per_page: Số lượng dòng trên một trang danh sách
$page: Trang hiện tại.
Ví dụ:
$page = $nv_Request->get_int( 'page', 'get', 1 )nv_generate_page( $base_url, $all_page, $per_page, $page );
Cú pháp (Đầy đủ): 
nv_generate_page ( $base_url, $num_items, $per_page, $start_item, $add_prevnext_text = true, $onclick = false, $js_func_name = 'nv_urldecode_ajax', $containerid = 'generate_page' )
Trong đó:
$base_url: là đường dẫn cơ bản khi ấn vào một liên kết.
$num_items: Tổng số mục cần phân trang.
$per_page: số mục trên một trang.
$start_item: Vị trí bắt đầu.
$add_prevnext_text: Mang giá trị true, false, bật hoặc tắt hai liên kết “ttang trước” và “trang sau”.
$onclick: Mang giá trị true, false. Nếu giá trị là true thì liên kết sẽ được thêm onclick=“$js_func_name”;
$js_func_name: tên hàm được gọi khi ấn vào liên kết.
$containerid: ID của đối tương được truyền vào hàm $js_func_name

nv_show_name_user

Công dụng: Tính toán hiển thị họ tên, theo cấu hình module users. Nếu có khai báo họ tên, hiển thị họ tên, ngược lại hiển thị tên truy cập.
Vị trí: /includes/function.php
Cú pháp:
nv_show_name_user( $first_name, $last_name, $username )
Trong đó: 
$first_name: Tên thành viên
$last_name: Họ và tên đệm
$username: Tên truy cập
Ví dụ: 
$first_name = "Triển";$last_name = "Hồ Ngọc";$username = "hongoctrien";$full_name = nv_show_name_user( $first_name, $last_name, $username );
Kết quả: Hồ Ngọc Triển

nv_is_url

Công dụng: Kiểm tra URL hợp lệ.
Vị trí: /includes/function.php
Cú pháp:
nv_is_url ( $url )
Ví dụ: 
nv_is_url ("http://mynukeviet.net")
Kết quả: true

nv_check_url

Công dụng: Kiểm tra sự tồn tại của địa chỉ $url sau thời gian hết hạn thực thi, giá trị trả về là true hoặc false.
Vị trí: /includes/function.php
Cú pháp:
nv_check_url ( $url, $is_200 = 0 )
Ví dụ: 
nv_check_url ("http://mynukeviet.net")
Kết quả: true

nv_insert_logs

Công dụng: Ghi lại lịch sử thực hiện một sự kiện nào đó. Xem lại lịch sử tại Nhật ký hệ thống
Vị trí:
 /includes/function.php
Cú pháp:
nv_insert_logs( NV_LANG_DATA[Ngôn ngữ], $module_name[tên module hiện đang dùng], $lang_module['file_addfile'][Tên công việc], $array['title'][Nội dung công việc], $admin_info['userid'][ID của thành viên] );
Ví dụ: 
nv_insert_logs( 'vi', 'news', 'Xóa chủ đề', 'Xóa chủ đề ID 22', 1 );

nv_groups_list

Công dụng: Danh sách các nhóm thành viên hiện có.
Cú pháp:
nv_groups_list()
Kết qủa: Mảng danh sách thông tin nhóm thành viên

nv_info_die

Công dụng: Xuất thông báo lỗi, nội dung thông báo giữa màn hình.
Cú pháp:
nv_info_die ( $page_title = ""[Tiêu đề], $info_title[Thông tin1], $info_content[Thông tin2], $error_code[Mã lỗi HTTP], $adminlink = 0[Cho phép hiển thị link đến khu vực quản trị] )

nv_db_cache

Công dụng: Tạo cache truy vấn dữ liệu
Cú pháp:

nv_db_cache( $sql[Câu lệnh], $key = ''[Khóa chính], $modname = ''[Tên module] )

Ví dụ:

$_sql = 'SELECT * FROM users';$list = nv_db_cache( $_sql, 'userid', 'users' )

Kết quả: Mảng danh sách các thành viên

nv_del_Modulecache

Công dụng: Xóa cache được tạo ra của một module
Cú pháp:

nv_del_moduleCache( $module_name );

Nếu giá trị $module_name để trống thì giá trị mặc định sẽ là module hiện tại đang làm việc.

nv_get_cache

Công dụng: Lấy cache đã lưu trước đó.
Cú pháp:

nv_get_cache( $filename )

nv_set_cache

Công dụng: Lưu cache
Cú pháp:

nv_set_cache( $filename, $content )

Trong đó:

$filename: Đường dẫn đến file cache
$content: Nội dung

nv_url_rewite

Công dụng: Trả về đường dẫn rewrite từ đường dẫn chưa rewrite nếu giá trị $is_url là true.
Cú pháp:

nv_url_rewrite(  $buffer, $is_url = false  )

Ví dụ:

$url = nv_url_rewrite( NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=news&op=content', true );

Kết qủa: http://domain/news/vi/content/

nv_get_keywods

Công dụng: Trả về các cụm từ khóa ngẫu nhiên cắt từ nội dung.
Cú pháp:

nv_get_keywords ( $content = "" )

nv_captcha_txt

Công dụng: Kiểm tra giá trị captcha (đúng/sai) trong thời điểm hiện tại do người dùng nhập vào.
Cú pháp:

nv_capcha_txt ( $seccode )

Trả về true nếu mã capcha $seccode là hợp lệ, ngược lại trả về false.

nv_redirect_encrypt

Công dụng: Mã hóa chuỗi URL dùng cho chức năng redirect (chuyển trang từ tham số URL)
Cú pháp:

nv_redirect_encrypt( $url )

Trả về chuỗi ký tự đã mã hóa encrypt và base64_encode

nv_redirect_decrypt

Công dụng: Giả mã hóa chuỗi URL đã được mã hóa từ hàm nv_redirect_encrypt
Cú pháp:

nv_redirect_decrypt( $string, $insite = true )

Trả về URL từ string truyền vào.


Tài liệu tham khảohttp://wiki.nukeviet.vn/programming:function

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn