Xây dựng Cơ sỡ dữ liệu Mysql hỗ trợ Full Unicode

 •   03/11/2015 06:58:00 AM
 •   Đã xem: 1608
 •   Phản hồi: 0

Từ phiên bản MySQL 5.5 trở đi đã hỗ trợ charset utf8mb4, charset này sẽ hỗ trợ lưu trữ đầy đủ các font Unicode.

plugin nukeviet

Lập trình chức năng mở rộng cho module NukeViet

 •   14/10/2015 05:26:00 PM
 •   Đã xem: 2400
 •   Phản hồi: 0

NukeViet 4 hỗ trợ việc thêm một chức năng mở rộng (plugin) cho module tại khu vực quản trị, mà không cần can thiệp vào cấu trúc của module.

Các hằng được định nghĩa trong NukeViet

Các hằng được định nghĩa trong NukeViet

 •   13/08/2015 09:11:00 PM
 •   Đã xem: 2338
 •   Phản hồi: 0

Danh sách các hằng thường dùng được định nghĩa trong NukeViet.

Các hàm xử lý tập tin

Các hàm xử lý tập tin

 •   13/08/2015 08:38:00 PM
 •   Đã xem: 1814
 •   Phản hồi: 0

Danh sách các hàm xử lý tập tin trong NukeViet

hàm nukeviet

Các hàm xử lý hình ảnh

 •   13/08/2015 08:13:00 PM
 •   Đã xem: 1819
 •   Phản hồi: 0

Các hàm xử lý hình ảnh trong NukeViet

hàm nukeviet

Các hàm chức năng

 •   13/08/2015 06:55:00 PM
 •   Đã xem: 3295
 •   Phản hồi: 0

Dách sách hàm NukeViet có chức năng xử lý dữ liệu.

hàm nukeviet

Các hàm xử lý chuỗi

 •   13/08/2015 05:10:00 PM
 •   Đã xem: 2308
 •   Phản hồi: 0

Danh sách các hàm phục vụ cho lập trình viên được xây dựng sẵn trong hệ thống NukeViet.