Sử dụng trình soạn thảo ckeditor cho website

Ckeditor là một trong những trình soạn thảo văn bản trên website nổi tiếng, được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Bài viết này mình xin trình bày cách tích hợp Ckeditor vào code php của bạn.

Liệt kê danh sách liên kết neo trong nội dung

Code php liệt kê tất cả các liên kết neo có trong nội dung.

Hàm PHP kiểm tra trạng thái của liên kết

Hàm có chức năng kiểm tra trạng thái (tồn tại hay không tồn tại) của một liên kết, trước khi bạn làm việc với liên kết đó.

Javascript kiểm tra và lấy giá trị liên kết neo (anchor) từ URL

Mã javascript kiểm tra sự tồn tại và lấy giá trị thẻ neo từ URL

Hàm tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên

Hàm PHP có chức năng tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên, độ dài chuỗi là tham số truyền vào.

Hàm kiểm tra tính hợp lệ của email

Hàm PHP có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của email nhập vào.

Hàm chuyển đổi thời gian từ số giây

Hàm có chức năng hiển thị thời gian tương ứng (phút, giờ, ngày, tháng, năm) từ số giây.

Hàm chuyển đổi đơn vị dung luợng tập tin

Hàm chuyển đổi dung lượng tập tin sang đơn vị đo phù hợp.

Hàm tự động thay thế URL bởi tiêu đề trang

Bạn đã bao giờ muốn thay thế tất cả các liên kết trong nội dung bằng tiêu đề của các trang tương ứng? Hàm PHP này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

Tạo tab nội dung sử dụng CSS và Jquery

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một hộp nội dung theo thẻ bằng cách sử dụng CSS và jQuery.

Code đếm số lượt xem bài viết NukeViet

Code đếm số lượt xem bài viết, sử dụng session để nhận biết họat động truy cập.

Hàm mã hóa, giải mã hóa ký tự đặc biệt trong javascript

Hàm mã hóa, giải mã hóa ký tự đặc biệt từ một chuỗi trong javascript. Tương tự hai hàm htmlspecialchars và unhtmlspecialchars của PHP.

Hàm cắt ảnh đẹp trong NukeViet

Hàm cắt ảnh dùng cho NukeViet. Bạn có thể sử dụng hàm này để tạo ra các hình ảnh đều nhau với kích thước khác ảnh gốc.

Css hiệu ứng loading

Mã css tạo hiệu ứng loading khi thực hiện tải trang hoặc đợi một hành động, sự kiện nào đó.

Tạo hộp chọn ngày tháng trong NukeViet 4

Tạo hộp chọn ngày tháng trong NukeViet 4 sử dụng form bootstrap và jquery ui.

Code tìm kiếm, hiển thị dữ liệu sử dụng select2

Select2 là thư viện được thêm mặc định trong NukeViet 4. Select2 được ứng dụng rộng rãi trong việc tích hợp làm cho selectbox trở nên hữu ích và sinh động hơn.

Code phân trang ajax trong NukeViet

Code phân trang danh sách trong NukeViet, sử dụng ajax chuyển trang không load lại trình duyệt.