Javascript kiểm tra và lấy giá trị liên kết neo (anchor) từ URL

Chủ đề: Javascript - Jquery    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Javascript kiểm tra và lấy giá trị liên kết neo (anchor) từ URL

 
Bạn có thể sử dụng mã này để lấy giá trị neo từ URL phục vụ cho nhiều mục đích.

Ví dụ: Trong trường hợp muốn active tab bootstrap (truyền từ neo URL) thì có thể dùng như sau:
  • URL: http://mynukeviet.net/abc.html#content_download-5
  • Javascript
if(window.location.hash) {
	var hash = window.location.hash.substring(1);
	$('.nav-tabs a[href="#' + hash + '"]').tab('show');
}
 
Thảo luận