Tạo sơ đồ cây sử dụng HTML + CSS

Chủ đề: HTML + CSS    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Tạo sơ đồ cây sử dụng HTML + CSS

 
Code tạo sơ đồ cây sử dụng html và css. Có thể tổ chức sơ đồ đa cấp chỉ với những thẻ HTML cơ bản, danh sách (ul, li)

Nguồn: thecodeplayer.com
 
Thảo luận