Hàm tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên

Hàm PHP có chức năng tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên, độ dài chuỗi là tham số truyền vào.

Hàm kiểm tra tính hợp lệ của email

Hàm PHP có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của email nhập vào.

Hàm chuyển đổi thời gian từ số giây

Hàm có chức năng hiển thị thời gian tương ứng (phút, giờ, ngày, tháng, năm) từ số giây.

Hàm chuyển đổi đơn vị dung luợng tập tin

Hàm chuyển đổi dung lượng tập tin sang đơn vị đo phù hợp.

Hàm tự động thay thế URL bởi tiêu đề trang

Bạn đã bao giờ muốn thay thế tất cả các liên kết trong nội dung bằng tiêu đề của các trang tương ứng? Hàm PHP này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.