Hàm loại bỏ thẻ p trống trong nội dung

Hàm loại bỏ thẻ p trống trong nội dung

PHP chuyển chuỗi ký tự về tên tập tin hợp lệ

Hàm giúp chuyển một chuỗi bất kỳ về tên tập tin hợp lệ

PHP lấy hình ảnh đầu tiên trong nội dung

Đoạn mã lấy ra URL của hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong nội dung

PHP duyệt tất cả hình ảnh trong thư mục (và thư mục con)

Code PHP duyệt tất cả hình ảnh trong thư mục (và thư mục con)

PHP duyệt tất cả hình ảnh trong thư mục

Code liệt kê tất cả hình ảnh trong thư mục

Hàm php chuyển số tiền Việt Nam sang chuỗi

Hàm chuyển số tiền Việt nam sang dạng chữ số

Mảng 54 dân tộc Việt Nam

Mảng PHP 54 dân tộc Việt Nam

Hàm PHP tìm giá trị gần nhất trong mảng với giá trị cho trước

Hàm có chức năng tìm ra giá trị gần nhất (trong mảng) so với giá trị số cho trước

Hàm xác định URL đích chuyển hướng liên kết

Hàm xác định URL đích chuyển hướng liên kết, trong trường hợp HTTP code là 301

Hàm cắt chuỗi theo số ký tự nhập vào trong PHP

Hàm PHP có chức năng cắt một chuỗi dài, thành một chuỗi ngắn hơn theo số ký tự nhập vào. Gắn thêm "...." vào sau mỗi chuỗi đã cắt.

Hàm PHP hiển thị thời gian bằng tiếng việt

Hàm định dạng, hiển thị, xử lý thời gian trong PHP, trả về kết quả là một chuỗi thời gian ứng với thời gian (timestamp) truyền vào hoặc thời gian hiện tại.

Hàm tạo nút phân trang danh sách PHP

Hàm xây dựng trên ngôn ngữ PHP, có chức năng tạo nút phân trang danh sách.

Hàm đếm số lượt like, share, comment Facebook sử dụng PHP

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn lấy thông tin facebook (like, share, comment) của một trang Faceook hay một liên kết ngoài với một hàm được xây dựng từ ngôn ngữ PHP.

Hàm PHP loại bỏ mã HTML, ký tự đặc biệt,... trong chuỗi

Nếu bạn muốn loại bỏ các mã html, ký tự đặt biệt,.... trong một chuỗi bằng PHP thì hàm này sẽ giúp bạn làm điều đó.

Hàm PHP chuyển đổi chữ số ra chữ

Nếu bạn cần làm một ứng dụng web có liên quan đến việc chuyển đổi chữ số thành các kí tự như ” 123 ” thành “ một trăm hai mươi ba ” thì không nên bỏ qua bài viết này, vì mình có đoạn code giúp bạn làm điều đó.

Lấy ID từ URL bài viết

Code lấy ID từ url bài viết

Code php tạo hộp chọn khoảng giá

Đọan mã này giúp bạn tạo selectbox các khoảng giá, dùng trong trường hợp hiển thị các khoảng giá tìm kiếm sản phẩm, các mức lương truyển dụng,......

Liệt kê danh sách liên kết neo trong nội dung

Code php liệt kê tất cả các liên kết neo có trong nội dung.

Hàm PHP kiểm tra trạng thái của liên kết

Hàm có chức năng kiểm tra trạng thái (tồn tại hay không tồn tại) của một liên kết, trước khi bạn làm việc với liên kết đó.