PHP chuyển chuỗi ký tự về tên tập tin hợp lệ

Chủ đề: PHP code    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: PHP chuyển chuỗi ký tự về tên tập tin hợp lệ

Kết quả: ten-tap-tin-1.jpg
 
Trong trường hợp cho phép người dùng upload tập tin lên hệ thống thì nhất định phải kiểm tra và đặt lại tên tập tin hợp lệ theo quy tắc, thuận tiện hơn trong quá trình xử lý.

Ví dụ: Tôi đặt tên tập tin là ten-tap tin 1.jpg

Kết quả của hàm này xem bên trên.
 
Thảo luận