Liệt kê danh sách liên kết neo trong nội dung

Chủ đề: PHP code    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Liệt kê danh sách liên kết neo trong nội dung

 
$contents chứa nội dung html.
Mảng $name chứa các ID liên kết neo sau khi tìm được. Bạn có thể duyệt mảng và xử lý dữ liệu.
 
Thảo luận