Hàm lấy danh sách tất cả nhóm thành viên

Hàm lấy danh sách tất cả nhóm thành viên dùng cho khu vực site, hiện tại NukeViet chỉ cung cấp hàm này cho khu vực admin

Hàm đóng dấu logo vào ảnh theo cấu hình upload

Hàm đóng dấu logo lên ảnh sau khi được upload lên hệ thống, lấy cấu hình theo cấu hình đóng dấu logo của module upload

Hàm javascript reset form

Hàm có chức xóa hết dữ liệu trên form

Sử dụng checkbox chọn tất cả - bỏ chọn tất cả trong NukeViet

NukeViet đã xây dựng hàm javascript để thực hiện điều này, lập trình viên NukeViet có thể sử dụng hàm này trong các trường hợp muốn thêm checkbox chọn nhanh dối tượng.

Hàm hiển thị thông báo chuyển trang cho NukeViet

Hàm hiển thị thông báo và tự động chuyển trang sử dụng bootstrap cho NukeViet

Code đếm số lượt xem bài viết NukeViet

Code đếm số lượt xem bài viết, sử dụng session để nhận biết họat động truy cập.

Hàm cắt ảnh đẹp trong NukeViet

Hàm cắt ảnh dùng cho NukeViet. Bạn có thể sử dụng hàm này để tạo ra các hình ảnh đều nhau với kích thước khác ảnh gốc.

Code tìm kiếm, hiển thị dữ liệu sử dụng select2

Select2 là thư viện được thêm mặc định trong NukeViet 4. Select2 được ứng dụng rộng rãi trong việc tích hợp làm cho selectbox trở nên hữu ích và sinh động hơn.

Code phân trang ajax trong NukeViet

Code phân trang danh sách trong NukeViet, sử dụng ajax chuyển trang không load lại trình duyệt.