Hàm tạo nút phân trang danh sách PHP

Chủ đề: PHP code    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Hàm tạo nút phân trang danh sách PHP

 
Khi số lượng bản ghi trở nên nhiều, việc phân trang danh sách để tiện trong việc quản lý, xem trang là điều tất yếu. Với hàm này, sẽ giúp bạn in ra màn hình một dãy nút (trang) ra màn hình để người dùng chọn đến trang tương ứng.
Hàm tạo nút phân trang danh sách PHP

Lưu ý: Hàm này chỉ tạo nút phân trang, dữ liệu cần hiển thị chưa được xử lý ở đây.

Cú pháp: 
generate_page( $base_url, $num_items, $per_page, $on_page, $add_prevnext_text = true );
Sử dụng:
$base_url = 'index.php';
$num_items = 800;
$per_page = 10;
$on_page = 2;

echo generate_page( $base_url, $num_items, $per_page, $on_page );
Trong đó:
  • $base_url: Đường dẫn gốc của trang (cố định khi chuyển trang)
  • $num_items: Tổng số bản ghi
  • $per_page: Số bản ghi trên 1 trang
  • $on_page: Trang hiện tại (bắt đầu từ 1)
 
Thảo luận