Hàm tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên

Chủ đề: PHP code    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Hàm tạo chuỗi ký tự ngẫu nhiên

 
Cú pháp:
genpass( $lenght );

Ví dụ:
$lenght = 9;
echo genpass( $lenght );

Kết quả: Jmofewwvh (Ngẫu nhiên nên kết quả sẽ không giống nhau)
 
Thảo luận