Hàm php chuyển số tiền Việt Nam sang chuỗi

Chủ đề: PHP code    Người đăng: Hồ Ngọc Triển    Nguồn: www.jamviet.com
QR-Code: Hàm php chuyển số tiền Việt Nam sang chuỗi

15000 ==> 15 ngàn
15000000 ==> 15 triệu
15000000000 ==> 15 tỉ
15500000 ==> 15 triệu 500 ngàn
100000 ==> 100 ngàn
 

Bước 1: Format lại số

Đầu tiên, ta cho số 32000000000 ( đọc là 32 tỉ ), sau đó ta dùng hàm number_format để băm nó thành nhóm 3 số 1 , ta được 32,000,000,000 => Ngon dần đều

Bước 2: Băm nát dãy số = 3 số một

Dùng hàm sau: explode (‘,’, $num); ta được:

array {
    [0] => 32,
    [1] => 000,
    [2] => 000,
    [3] => 000,
}

Haha, ngon dần rồi đấy, có cơ sở để đọc nó, giờ ta tính dùng hàm Count để có thể đếm xem nó là số tỉ hay triệu, ta chỉ cần: count( $array );

Bước 3: Đọc nó

Nếu có 4 array, thì đọc “$array[0]” tỉ, nếu $array[1] đọc tiếp “triệu”, còn lại thích đọc tiếp thì đọc !

Nếu có 3 array, thì đọc “$array[0]” triệu, nếu $array[1] đọc tiếp “ngàn”, còn lại thích đọc tiếp thì đọc !

 
Thảo luận