Hàm mã hóa, giải mã hóa ký tự đặc biệt trong javascript

Chủ đề: Javascript - Jquery    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Hàm mã hóa, giải mã hóa ký tự đặc biệt trong javascript

 
Cú pháp: 
htmlspecialchars( string )
un_htmlspecialchars( string )
Ví dụ:
htmlspecialchars( '<div onclick=“open_modal();”' );
Kết quả:
&lt;div onclick=&quot;opend_modal&quot;&gt;&lt;/div&gt;


 
 
Thảo luận