Hàm kiểm tra tính hợp lệ của email

Chủ đề: PHP code    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Hàm kiểm tra tính hợp lệ của email

 
Cú pháp:
check_valid_email( $email )

Ví dụ:
$email = 'hongoctrien@2mit.org';
echo check_valid_email( $email );
Kết quả: NULL (Email hợp lệ)
$email = 'hongoctrien';
echo check_valid_email( $email );
Kết quả: Email không hợp lệ
 
Thảo luận