Hàm javascript reset form

Chủ đề: Lập trình NukeViet    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Hàm javascript reset form

 
Hàm có chức xóa hết dữ liệu trên form. Sử dụng được cho cả select2 (nếu có)
 
Thảo luận