Hàm javascript định dạng giá tiền

Chủ đề: Javascript - Jquery    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Hàm javascript định dạng giá tiền

Nhập giá sản phẩm:
 
Trong khi đang nhập, hàm sẽ tự động kiểm tra và phân cách hàng thập phân. Nếu giá nhập vào không hợp lệ, hàm thông báo lỗi và xóa ký tự lỗi đi.
 
Thảo luận