Hàm đóng dấu logo vào ảnh theo cấu hình upload

Chủ đề: Lập trình NukeViet    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Hàm đóng dấu logo vào ảnh theo cấu hình upload

 
Hàm đóng dấu logo lên ảnh sau khi được upload lên hệ thống, lấy cấu hình theo cấu hình đóng dấu logo của module upload

Cú pháp:
nv_image_logo($real_path_to_image);
Trong đó: $real_path_to_image là đường dẫn tuyệt đối đến tập tin ảnh cần đóng dấu logo

Ví dụ:
$real_path_to_image = '/home/admin/public_html/uploads/news/logo-mynukeviet.jpg';
nv_image_logo($real_path_to_image);
 

 

 
Thảo luận