Hàm chuyển đổi thời gian từ số giây

Chủ đề: PHP code    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Hàm chuyển đổi thời gian từ số giây

 
Cú pháp:
convertfromSec( $sec )

Ví dụ:
$sec = 600;
echo convertfromSec( $sec );

Kết quả: 10 phút
 
Thảo luận