Hàm chuyển đổi đơn vị dung luợng tập tin

Chủ đề: PHP code    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Hàm chuyển đổi đơn vị dung luợng tập tin

 
Cú pháp:
convertfromBytes( $size )

Ví dụ:
$size = 10240;
echo convertfromBytes( $size );

Kết quả: 10.00 KB
 
Thảo luận