Hàm cắt ảnh đẹp trong NukeViet

Chủ đề: Lập trình NukeViet    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Hàm cắt ảnh đẹp trong NukeViet

Ảnh gốc

Ảnh đã thay đổi (100x150)

Ảnh đã thay đổi (200x200)

Ảnh đã thay đổi (230x150)
 
Hàm này được xây dựng lại dựa trên sự kết hợp của hai hàm xử lý ảnh trong NukeViet là resizeXY và cropFromCenter.

Cú pháp:
nv_resize_crop_image( $img_path, $width, $height, $module_name = '', $id = 0 )
Trong đó:
- $img_path: Đường dẫn ảnh. Ví dụ: $img = NV_ROOTDIR . '/uploads/news/2015_03/hs11-cc92f.jpg';
- $width: Chiều rộng ảnh cắt
- $height: Chiều cao cắt
- $module_name: Tên module (Có thể khai báo hoặc không - Khuyến khích khai báo thêm để tránh trùng ảnh)
- $id: $id duy nhất (Có thể khai báo hoặc không - Khuyến khích khai báo thêm để tránh trùng ảnh)

Kết quả trả về đường dẫn đến hình ảnh sau khi cắt.
 
Thảo luận