Hàm PHP tìm giá trị gần nhất trong mảng với giá trị cho trước

Chủ đề: PHP code    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Hàm PHP tìm giá trị gần nhất trong mảng với giá trị cho trước

 
Sử dụng:
nv_getClosestValue($search, $arr);
Ví dụ:
$search = 5;
$arr = array(1,3,8,9,10);
echo nv_getClosestValue($search, $arr); //kq: 3
 
Thảo luận