Hàm PHP hiển thị thời gian bằng tiếng việt

Chủ đề: PHP code    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Hàm PHP hiển thị thời gian bằng tiếng việt

Thời gian hiện tại: 15:35 01/04/2020
Thứ hiện tại: Thứ tư
Tháng hiện tại: Tháng Tư


Timestamp: 1444954852
Thời gian: 07:20 16/10/2015
Thứ: Thứ sáu
Tháng: Tháng Mười
 
Nếu sử dụng nguyên hàm date() trong PHP, kết quả trả về là các giá trị trong tiếng anh. 
Hàm dưới đây được xây dựng lại từ hàm date(), ngoài các chức năng như hàm date(), các giá trị chuỗi trả về được chuyển sang tiếng việt, bạn cũng có thể tùy biến để hiển thị đa ngôn ngữ, chỉ cần khai báo thêm các biến ngôn ngữ hiển thị.

Cú pháp:
rebuild_date( $format, $time = 0 )
Trong đó:
 
Thảo luận