Css hiệu ứng loading

Chủ đề: HTML + CSS    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Css hiệu ứng loading

 
 
Đặt đoạn mã css vào tập tin css của bạn. Thay thế đường dẫn icon “loading” hợp lý.
Sử dụng:
Đặt đoạn html dưới đây vào file html của bạn. Mã này có chức năng hiện thị icon loading, mặc định bị ẩn đi.
<div id="ajax_loader" class="ajax-load-qa">&nbsp;</div>
Trong javascript:
$('#ajax_loader').css( 'display', 'block' );
Thêm thuộc tính css display: block để hiện thị - khi bắt đầu xử lý
$('#ajax_loader').css( 'display', 'none' );
Thêm thuộc tính css display: none để ẩn - khi xử lý thành công.
 
Thảo luận