Code php tạo hộp chọn khoảng giá

Chủ đề: PHP code    Người đăng: Hồ Ngọc Triển   
QR-Code: Code php tạo hộp chọn khoảng giá

 
Các biến:
​$price_begin = 1000000; // Giá trị bắt đầu
$price_end = 20000000; // Giá trị cuối cùng
$price_step = 1000000; // Bước nhảy
 
 
Thảo luận